نوشته های برچسب خورده با ‘شعر’


ماريا وينه

از دفتر: آنجا كه زيبايي نان خود را گدايي مي كند
فارسي: طاهر جام برسنگ

img_0313

در لحظه اي از ضعف
خيانت كرده به من قلب سنگي ام؛
شكافي گشوده
بر قطره اي اشك،
قطره با شوق
در غلتيده در شكاف،
بستر عاريتي را
غصب كرده
وسعت بخشيده،
حالا ديگر
نمكِ اشك
سائيده سپرِ سنگي قلب را
و قلب
عريان
در ميان
زخمي ست گشوده دهان.

Advertisements